శీఘ్ర స్కలనం సమస్యకు హోమియోపతి చికిత్స

శీఘ్ర స్కలనం సమస్యకు హోమియోపతి చికిత్స

శీఘ్ర స్ఖలనం సమస్యలకు మెరుగైన హోమియోపతి చికిత్స శీఘ్ర స్ఖలనం శీఘ్ర స్ఖలనం అనేది వ్యక్తి సంభోగ సమయంలో అతను లేదా అతని భాగస్వామి కోరుకునే దానికంటే చాలా త్వరగా స్కలనం జరిగిపోయే ఒక లైంగిక అసమర్థత. ఇలా ఫోర్‌ప్లే సమయంలో లేదా చొచ్చుకుపోయిన వెంటనే జరిగితే లైంగిక అసంతృప్తికి దారితీస్తుంది మరియు ఇది జంటలో

Read more
Exit mobile version