స్పాండిలోసిస్ కి హోమియోపతి చికిత్స

స్పాండిలోసిస్ కి హోమియోపతి చికిత్స

స్పాండిలోసిస్ ని హోమియోపతి చికిత్సతో దూరం చేయవచ్చు స్పాండిలోసిస్ స్పాండిలైటిస్, స్పాండిలోసిస్ అనే పదాలు చాలా మందిని అయోమయం చేస్తాయి. స్పాండిలైటిస్ అనేది మెడ నొప్పికి సంబంధించినదిగా పరిగణించవచ్చు. మెడనొప్పి తీవ్రం అవటంతో పాటు తల తిరగడం, తూలి పడిపోతున్నామనే భావన కలగడం దీని లక్షణాలు. ఈ వ్యాధిని నివారించాలంటే మీరు కూర్చునే ప్రదేశం సరిగ్గా, సౌకర్యవంతమైన

Read more
Exit mobile version